* Serbest piyasa verileridir

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

GÖREV 


Park ve Bahçeler Müdürlüğü, AOSB Müdürlüğü sınırları dâhilinde her türlü park ve bahçe, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların (park, otopark, sosyal tesis vs. ) tasarımı – uygulanması- bitki üretimi - bakımı ile düzenli ve programlı bir şekilde, her geçen yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesini amaç edinerek faaliyetlerini planlamak ve yapımını sağlamak üzere hizmet etmektedir.           

                                                      
2.1 Yeşil alanların, yani parklar, meydanlar, dinlenme alanları, yaya yolu ve bölgesi (refüjler, kaldırımlar), otopark alanları, spor alanları vb. tasarımını yapar, uygulama ve bakımını yürütür.  
2.2 Çevre kirlenmesi (hava, su, görsel ve gürültü kirliliği), arazi bozunumu gibi çevre sorunlarının giderilmesi, bozulan yerlerin onarımı ve çevre kalitesinin yükseltilmesi için gerekli planlama, tasarım ve uygulamalarını yapar. Çevre kirliliğine karşı uygun bitki türlerini tespit ve temin edip, uygulamasını sağlar ve bu doğrultuda ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştirir. 
2.3 Peyzaj mühendisliği hizmetlerini ilgilendiren; sulama, aydınlatma, drenaj, atık bertaraf etme, grading gibi çalışmaları koordineli yürütür. 
2.4 Bölge sınırları içerisindeki ihtiyaçlar doğrultusunda; imar planına uygun olarak, her türlü peyzaj yapısal (yollar, havuz, bahçe donatı elemanları vs) ve bitkisel projelerinin tasarım, uygulama ve detay projelerinin çizimini yapar. Kullanılacak malzeme listelerini belirler, teminini sağlar. Malzeme temini için gerekli ön hazırlıkları yapıp onaya sunar. Araziye aplikasyon ve uygulama aşamasına kadar olan her türlü hazırlıkları koordine eder. Projenin araziye uygulanmasını sağlar. Uygulaması biten alanların devamlılığını korumak amaçlı; bakım programını yapabilmek için, gerekli ihtiyaçları (personel, ilaç, gübre, iş makine alet ve edevatları) belirleyip temin için gerekli işlemleri yapar. 
2.5 Bölge sınırları içindeki peyzaj çalışmalarının yapımında ve malzeme alımında gerekirse ihale dosyasının hazırlanması, işin takibi ve yaptırımında; iş bitimi hakediş dosyasının düzenlenmesinde sorumludur. 
2.6 Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirleyerek (kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları vs.), sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak. 
2.7 Bölge için gerekli, mevsimlik ve çok yıllık bitki üretimi için sera kurulmasını sağlar ve üretimini yapar. Üretimi yapılan bitkilerin sahaya uygulanmasını sağlar. 
2.8 Yeşil alanların sulama tesisatının, pergola, bank, aydınlatma armatürü, çöp kovaları vs. kurulumunu sağlar. 
2.9 Zorunlu hallerde ağaçların naklinden sorumludur. 
2.10 Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dâhilinde yardımcı olmak. 
2.11 Park ve yeşil alan düzenlemesi çalışmaları için gerekli bitkisel toprak ve gübreleri temin etmek. Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ile bakımını yapmak. Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek. Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak. Budama zamanında ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek.  Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele eder. 
2.12 Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımının yapılmasını sağlamak; mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurtmak. 
2.13 Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlar 
2.14 Vatandaşlara çevre bilincinin aşılar. 
2.15  Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 
2.16 Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapması; izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri alır. 
2.17 Personelin gizli sicillerinin düzenlenmesi; her türlü özlük ve sosyal haklarının izlenmesi; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurulmasını sağlar. 
2.18 Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasının sağlar ve çalışmalarının izleyerek, denetler. 
2.19 Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunların, idari ve genel yargı kararlarının ve bunlarla ilgili yayınların satın alınmasını, abone olunmasını ve bunlardan personellerin yararlanmasının sağlar. 
2.20 Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar. 
2.21 Müdürlük bünyesinde görev yapan tüm iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar. 
2.22 Personelin yıllık izin planlamalarını düzenler ve kullanılmasını sağlar. 
2.23 Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmaları ile ilgili personelle mutat bilgilendirme ve danışma toplantıları düzenlemek, bu toplantılardan Bölge Müdürü’nü bilgilendirilmesini sağlar. 
2.24 Park yapımında veya yollarda çalışan personelin güvenlik tedbirlerini alır. 
2.25 Park bahçeler şefi ile birlikte teknik elemanların görevlerini tespit ve tayin etmek. 
2.26 Yüklenici sıfatı ile iş yapan kişi veya kuruluşların, sözleşme, hakedişlerinin tanziminin sağlanması ve tahakkuklarının yapılması. 
2.27 Mevcut Park, refüj, yeşil alanların onarımları ve bakımları için yıllık ve aylık programlar yapmak ve uygulatmak. 
2.28 Personelin verimliliği için araştırma programı oluşturmak; kurs ve seminer tertip etmek, seminerlere katılım sağlamak. 
2,29 Müdürlük yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. 
2.30 Park Bahçeler Müdürlüğünün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.