* Serbest piyasa verileridir

Direktion für Elektroarbeiten

MISSION

4562 no.lu Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 6446 no.lu Elektrik Piyasası Kanunu, Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik ve 20.09.2007 tarih ve ED-OSB/1315-16/958 no.lu OSB Dağıtım Lisansı kapsamında; 

Katılımcılarımıza kesintisiz, kaliteli, en ucuz maliyetli elektrik enerjisini temin etmek ve dağıtım faaliyetlerini yerine getirmektedir. 

 

AMAÇ

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde üretimin ve kalitenin aksamaması ile kaliteli, kesintisiz enerji kullanımının sürekliliği için dahili AG/OG elektrik şebekesinde gerekli bakım, revizyon, yenileme çalışmalarını yapmak, arızaların minimum seviyeye indirilmesi amacıyla düzeltici, önleyici tedbirleri alarak, katılımcılarımıza kesintisiz, kaliteli, en ucuz maliyetli elektrik enerjisi arzını gerçekleştirmek.

 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi; onaylı sınırları içerisinde 49 yıl süreyle OSB elektrik dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 20/09/2007 tarih ve 1315-16 sayılı kararı ile OSB Dağıtım Lisansı almıştır. Bölgemizde elektrik enerjisi TEİAŞ AKORSAN TM 154/ 31,5 kV. Trafo barasından ölçülerek topluca satın alınmakta ve Bölge Müdürlüğü tarafından sanayicilerimize dağıtılmaktadır. Elektrik Şebekesi ve Dağıtım Merkezlerinin mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesi' ne aittir. Elektrik şebekenin bakım onarımı ve işletmesi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 

ŞEBEKE / İNDİRİCİ MERKEZ 

 Firmalar; enterkonnekte şebeke ile irtibatlı 154/31,5 kV 100 MVA + 50 MVA lık AKORSAN TM’ den ring sistem enerji nakil hattı ile 70 adet dağıtım merkezinden oluşan Dahili Şebekeden enerji almaktadır. ANTALYA OSB' nin elektrik şebekesi, olası arızaları minimum seviyelerde sınırlandıracak şekilde projelendirilmiş ve tesis edilmiştir. 

 Yüksek gerilim dağıtım şebekesi, oluşabilecek arızalarda kesinti sürelerinin ve etkilenen katılımcı tesis sayısının azaltılması planlandığından tüm dağıtım merkezleri en az iki girişli ve ring sistemden oluşturulmuştur. Scada sistemi ve sayaç otomasyonu ile desteklenen şebekede, ana haberleşme 24MM/24SM fiber kablo üzerinden kapalı ring bir topoloji ile oluşturulmuştur. Scada yazılımı üzerinde DM’ lerindeki tüm hücrelerde kesici açma/kapama manevraları yapılabilmekte ve açık/kapalı pozisyonları izlenmektedir. Koruma röleleri üzerinden gelen akım, gerilim, güç faktörü, frekans v.b. veriler ilgili sayfalarda gösterilmekte ve grafik olarak ta takip edilebilmektedir. 

Sistemde ayrıca 1000 sayaç okuma kapasitesine sahip Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) mevcuttur. Scada ve OSOS yapısı aynı fiber optik hat üzerinde tamamen birbirinden ayrı core lar üzerinden haberleşmektedir. DM' lerinde bulunan sayaçlar Ethernet/LAN modem üzerinden fiber hatta çıkmakta ve OSOS yazılımı üzerinden istenilen zaman aralıklarında periyodik olarak okunabilmektedir. Abonelerde bulunan sayaçların bilgileri ise GSM modem ve APN üzerinden alınmaktadır. OSOS yazılımı olarak ACECENTER isimli program kullanılmaktadır. Sistemde 30 adet gelişmiş özelliklere haiz enerji analizörü kullanılmıştır. Bu enerji analizörleri sayesinde EN50160 enerji kalitesi raporlaması yapılabilmektedir. 

 ANTALYA OSB elektrik şebekesinin alt yapı kurulu gücü 100 MW' lık yükü karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. 1. Kısım Alanında 23 adet dağıtım merkezleri arasında 31,5 kV 15787 m. 1*185 mm² XLPE yer altı kablosu kullanılmıştır. 2. Kısım Alanındaki 14 adet dağıtım merkezleri arasında ise 31,5 kV. 4649 m. 477.000 MCM, 2540 m. 266.800 MCM alüminyum iletken kullanılmıştır.   1 no.lu Tevsii Alanındaki 8 adet dağıtım merkezleri arasında 5213 m. 1*185 mm² XLPE yer altı kablosu kullanılmıştır. 2 no.lu Tevsii Alanındaki 15 adet dağıtım merkezleri arasında 10605 m. 1*240 mm² XLPE yer altı kablosu kullanılmıştır. Dağıtım merkezlerinde her bir sanayi parseline ait donatılı, kesicili çıkış fideri mevcuttur. Sanayi tesislerinin kuruluş sırasında gerekli olan AG enerji ihtiyacı bölge dağıtım merkezlerinde bulunan dağıtım trafoları ile karşılandıktan sonra; her kuruluş kendi kurulu güçlerine uygun güçte bina tipi trafo tesisini (31,5/ 0,4 kV.) teşekkül ettirerek kendisine ait donatılı fıderden yer altı kablosu ile işletme dönemi için gerekli olan elektrik enerjisini temin etmektedir. 

 

 154/ 31,5 kV AKORSAN indirici merkezi çıkışından itibaren sanayici fiderine kadar olan her türlü arızalar Bölge Müdürlüğü'nün 24 saat görev yapan elemanlarınca giderilmektedir. Organize Sanayi Bölgesinde 27 tanesi şantiye abonesi, 45 tanesi kamu ve idari tesis 243 tanesi de OG abonesi olmak üzere toplam 315 adet abone dahili AG/OG elektrik şebekesinden enerji almakta olup bunların kurulu güçleri 313900 kVA, 2016 yılı için aylık ortalama puant güçleri ise 70.00 MW ve Aylık ortalama tüketimimiz 32,8 milyon kWh olarak gerçekleşmiştir. Yıllık ortalama kayıp tutarı Türkiye ortalamasının oldukça altında olup 2016 yılı için % 0,2 'dir. Antalya OSB’ de kendi şebekesindeki arızadan dolayı elektrik kesintisi söz konusu değildir. Ancak, TEİAŞ enterkonnekte şebekesindeki arızalarda genel ve/veya katılımcılarımıza ait trafo tesislerinde meydana gelen arızaların sistemimize sirayet etmesi durumlarında zaman zaman lokal arızalar oluşabilmektedir. 

 TEİAŞ AKORSAN TM’ den ve Ulusal Elektrik Şebekesinden kaynaklanan ve bizim dışımızda meydana gelen arızalardan dolayı 2016 yılında toplam 8 saat 12 dk. elektrik kesintisi olmuştur. Elektrik kesintilerinin minimuma indirilebilmesi için Antalya OSB dağıtım şebekesinde bulunan dağıtım kabinleri tevzi kabinleri, trafo ve tüm ekipmanlarının periyodik bakımlarını yaparak, katılımcısını da kendi yüksek gerilim tesislerinde ki yapması gerekli her türlü işletme ve bakım çalışmalarında bilgilendirilmesini yapmakta ve katılımcısına 24 saat hizmet vermektedir. Bakım veya zorunlu elektrik kesintilerinde katılımcımıza elektrik kesintisi planları (mücbir sebepler hariç) en az üç gün öncesinde yazılı olarak bildirilmektedir. Antalya Organize Sanayi Bölgesi 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ gereği TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 23.2.2004 tarihinde SERBEST TÜKETİCİ BELGESİNİ almış ve tedarikçisini seçme hakkını elde etmiştir. ANTALYA OSB elektrik şebekesinde 2016 yılı toplam enerji tüketimi 394 milyon kWh olarak gerçekleşmiştir. Bölgemizde katılımcılardan gelecek yeni enerji taleplerinin karşılanmasında herhangi bir kısıtlılık bulunmamaktadır.   

 

ANTALYA OSB TARAFINDAN SUNULAN HİZMET VE KOLAYLIKLAR

Şantiye safhasında katılımcılarımızın alçak gerilim şantiye enerji ihtiyacı elektrik dağıtım merkezlerinde bulunan 31,5/ 0,4 kV. dağıtım trafolarından karşılanabilmektedir. Şebekenin işletme ve bakımı 24 saat kesintisiz hizmet veren ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Katılımcılara kullanımına sunulan elektrik enerjisi satış birim fiyatları TEDAŞ birim fiyatından çok daha ucuzdur. Katılımcı, enerji ihtiyacı için ANTALYA OSB Bölge Müdürlüğü’ ne yaptığı yazılı enerji talebinden sonra elektrik projesini verilen şartlarınaa göre hazırlayıp, Bölge Müdürlüğü ' ne teslim eder. 

Bölgemizde, katılımcılarımız tarafından kurulumu yapılacak olan trafo tesislerinin Enerji Müsaadesi, Proje Onayı ve trafo tesislerinin Geçici Kabul işlemleri Antalya OSB tarafından yürütülmektedir. Elektrik satış sözleşmesi Antalya OSB ile yapılmaktadır. Elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatı Antalya OSB tarafından yapılmaktadır. Antalya OSB’nin cadde, sokak ve çevre aydınlatması bakım ve işletmesi Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yapılmakta, katılımcıya herhangi bir mali yükümlülük getirmemektedir. Hedefimiz Bölgemizde yatırım yapan sanayiciye kesintisiz, kaliteli ve ucuz elektrik enerjisi temin etmektir.