* Serbest piyasa verileridir

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusunun Kimliği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (“AOSB”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel veriler; Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, sözleşmelerden ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans, muhasebe ve insan kaynakları faaliyetlerinin sürdürülmesi, yönetim, iletişim ve bilişim çalışmalarının yapılması, etkinlik ve organizasyonların düzenlenebilmesi, mal/hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, abonelik, şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, fiziksel mekân, can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi çerçevesinde, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; Yetkili Kamu Kurum Kuruluşları ile OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak özel hukuk tüzel kişilerine, AOSB’nin yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki iş bağlantılarına, sosyal medya kanallarına, alt yüklenicilerine, tedarikçilerine, katılımcılarına, müşterilerine ve hizmet sağlayıcılarına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz;

· AOSB tarafından sunulan, elektrik, doğal gaz, kullanma suyu dağıtımı, atık su arıtma, haberleşme gibi hizmetler ile inşaat ve üretim ile ilgili ruhsatlandırma faaliyetleri çerçevesinde talep edilen bilgiler aracılığıyla,

· AOSB’nin internet sitesindeki formlar veya ad, soyad, e-posta, telefon numarası, kullanıcı şifresi gibi bilgiler girilerek kullanılan sayfalar aracılığıyla,

· İş ve hizmetlerin sağlanabilmesi için bilgi almak amacıyla çalışanlarımızın ya da tedarikçilerimizin kullandığı sözlü, yazılı, elektronik kanallar aracılığıyla,

· AOSB ile ticari ilişki kurmak, AOSB’ye iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla fiziki veya elektronik ortamda verilen kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif aracılığıyla,

· Ayrıca anket-değerlendirme-talep-şikâyet formları, güvenlik kamerası, sosyal etkinlik ve organizasyonlarda alınan görüntü ve ses kayıt cihazları gibi vasıtalarla toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

AOSB olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kurulan iş ilişkisine istinaden taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanunlarda öngörülmesi, kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla AOSB’nin meşru menfaatlerinin korunması gibi nedenlerle veya veri sahibinin açık rızası alınarak toplanan verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenebilmektedir.

V. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle AOSB’ye iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, AOSB Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. 5 ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle AOSB’ye iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler AOSB tarafından duyurulacaktır.

Bu çerçevede yazılı olarak AOSB’ye yapacağınız başvuruların, ekte yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, noter kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan

“güvenli elektronik imza” ile imzalanarak AOSB’nin kayıtlı elektronik posta adresine veya KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.

 

Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası için tıklayınız.