* Serbest piyasa verileridir

Doğalgaz ve Makine İşletme Müdürlüğü

GÖREV

Tüm bölge katılımcılarının; doğalgaz altyapı ve abonelik işleriminin takibi ve organizasyonunu yapar.

Tüm katılımcıların; mekanik projelerinin, yangın tesisatlarının vb. uygulamalarının uygunluğunu kontrol eder, kullanılabilirliğini sağlar. Sanayicilerimize İtfaiye Uygunluk Belgesi düzenler.

 

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 2005 yılı başlarında doğalgaz şebeke inşaatına başlanılmış ve Nisan 2006 itibariyle sisteme gaz verilerek doğalgaz kullanmak isteyen sanayicilerimize hizmet olarak sunulmuştur. 2010 yılında 1. Tevsi ve 2011 yılında da 2. Tevsi alanlarında doğalgaz şebekesi ihaleleri yapılarak tüm bölge doğalgaz alt yapısı tamamlanmıştır. 

Bölge doğalgaz şebekesi muhtelif çaplarda olmak üzere 9.560 metre çelik ve 42.573 metre polietilen hattan oluşmaktadır. Bu sistem üzerinde 6 adet faal olarak çalışan RMS-B Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu ve 3 adet yedek RMS-B İstasyon sahası bulunmaktadır. 

BOTAŞ tarafından şu anda tüketimimizi karşılamak amacı ile 30.000 m³/h lik bir RMS-A istasyonu bulunmakta olup gelecekte gelişme alanları dahil olmak üzere 70.000 m³/h lik take-of vanası bırakılmıştır.

Bölge şebekemizde kurulmuş RMS-B istasyonları ile gaz 3-4 bar basınca düşürülerek polietilen şebekemize enjekte edilmekte ve sanayicilerimizin kullanımına sunulmaktadır. 3-4 bar basınçta bırakılan doğal gazı kullanım ihtiyacına göre sanayi parsellerinde RMS-C tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları kurulması gerekmektedir. 

Bölgemizde 104 adet doğalgaz abonesi bulunmaktadır. Bu aboneler doğalgazı ‘’Proses/Buhar Amaçlı’’ veya ‘’Elektrik Üretimi Amaçlı’’ kullanmaktadır. 

Yeni kurulan veya projesi intikal eden sanayicilerin mekanik tesisat, yangın tesisat proje kontrolleri ve Bölgemiz tarafından yaptırılan inşaatların mekanik tesisat kontrolleri yapılmaktadır. 

 

SANAYİCİNİN DOĞAL GAZ ABONELİĞİ İÇİN YAPMASI GEREKENLER 

1- EPDK ‘nın yetkilendirdiği Müşavir firma belirlemek

2- Müşavir firmanın oluşturduğu projeye göre EPDK tarafından yetkilendirilmiş olan Müteahhit firmayı belirlemek

3- BOTAŞ, ENERYA ve Antalya OSB'nin endüstriyel tesislerde dönüşüm şartnamesine uygun iç tesisatı kurdurmak

4- İş dosyasını Antalya OSB'ye vermek

5- Müşavir firmadan alınacak “iç tesisat kabul” yazısını vermek

6- Sözleşmenin hazırlanması için Bölge Müdürlüğünden alacağınız ve tüketimlerinizi belirteceğiniz bilgi formunu doldurmak

7- Bölge Müdürlüğümüz ile Kesintisiz Doğalgaz Sözleşmesini imzalanmak

8- Azami aylık kullanım miktarınıza göre Bölge Müdürlüğümüzce belirlenmiş depozito bedelinin ödendiğine dair makbuz veya kesin süresiz banka teminat mektubunun verilmesi gerekmektedir. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Mekanik tesisat, yangın tesisatı, asansör, ısıtma-havalandırma ve klima projelerini kontrol etmek ve onaylamak, 

Bölge doğalgaz boru hatlarını kontrol ettirmek ve bakımlarının gerçekleşmesini sağlamak, Katılımcıların doğalgaz abonesi olma taleplerini incelemek, iş başlama projelerini onaylamak ve tesislerinin uygun görülmesi halinde abonelik işlemlerini yapmak, 

Her ayın ilk haftası içinde üyelerinin doğalgaz tüketimlerinin tespit edilerek faturalandırılmasını ve dağıtımını sağlamak, 

Bölge Müdürlüğü mekanik cihazların bakım ve kontrolünü yapılmasını sağlamak, Bölge araçları ve iş makinelerinin ruhsat, bakım ve onarım işlerinin takibini yapmak, 

Yangına karşı alınması gereken önlemlerin üyelere aldırılmasında öncülük yapmak, Olası yangınlara itfaiye ekibiyle birlikte, anında müdahale etmek, 

Gerekli araç ve gerecin temini ile bunların kullanıma hazır halde bulunmalarını sağlamak, İtfaiye teşkilatının birebir sevk ve idaresini yapmak.