* Serbest piyasa verileridir

Hizmet Bedelleri

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN HİZMETLERE AİT 2024 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HİZMET BEDELLERİ:

1- ARSA TAHSİS BEDELİ VE PRENSİPLERİ :

Yetkili kurullarımızca 2023 Aralık  ayında alınan MH-2023/05 sayılı oturumda belirlenen arsa tahsis m² birim bedeli 11.830,96TL/m² dir. Hesaplanan toplam arsa tahsis bedelinin %50'si peşin %50'si 36 (otuzaltı) ay içinde kalan bakiyenin 3 (üç) yıl eşit taksitlerle ödenecek olup, taksitler aylık olarak ve çek/senet/DBS karşılığında alınacaktır. 

TL üzerinden tahsis yapılan ve yapılacak olan parseller için diğer yıllarda ödenecek arsa taksit ve borç ödemelerinde, ilgili yılında oluşacak olan TÜFE oranında artış yapılarak ödeme tesis edilecektir. 

Vadesinde ödenmeyen arsa tahsis borcu ödemelerinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesine göre işlem tesis edilecektir. 

2018 yılı ve öncesi $/m² bedeli üzerinden tahsis yapılan ve tahsis borçları USD olarak devam eden katılımcılarımızdan borçlarına Merkez Bankası Döviz Satış  kur uygulanmasına karar verilmiştir.     

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesi, yine OSB Uygulama Yönetmeliğinin Altıncı Bölümü ‘Arsa Tahsis ve Satışları, Kiralama’ başlığı altındaki Maddeler (54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64) ,Müteşebbis Heyetin 30 Ocak 2018 tarih ve MH-2018/01 sayılı, 31 Temmuz 2018 tarih ve MH-2018/07 sayılı, 11 Şubat 2019 Tarih ve MH-2019/01 sayılı,07 Mayıs 2020 tarih ve MH-2020/3 sayılı oturumlarında belirlenen prensipler doğrultusunda ve 15.11.2022 tarih MH-2022/05 sayılı oturum kararı uyarınca Arsa Tahsis, Satış ve kiralama işlemleri Yönetim Kurulunca gerçekleştirilecektir.

 

2- PROJE İNCELEME VE YAPI RUHSATI HİZMET BEDELİ :

Yeni ve Tadilat Projeleri İnceleme Hizmet Bedeli Katsayısı                     : 0,005   
(Tadilat Projeleri İnceleme Hizmet Bedeli Tadilat veya ilave yapılan alan için uygulanacaktır.)      
İsim Değişikliği, Yenileme, Yeniden vb. Yapı Ruhsatları İçin Hizmet Bedeli Katsayısı : 0,002   

(İnşaat Metrekare Maliyet Fiyatı : T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024             

Yılı Yapı Yaklaşık Birim Fiyatı Uygulanacaktır.)

 
Yıkım Ruhsatı İçin Hizmet Bedeli: 2,00 TL/m²
(İşlem yapılacak yapının en son  düzenlenmiş olan yapı ruhsatı toplam inşaat alanı üzerinden)   


3- YAPI KULLANMA İZNİ HİZMET BEDELİ (m²) :

Yapı Kullanma Hizmet Bedeli                                                                                                                   : 4,50 TL/m²


4- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT BEDELİ :

İlgili Belediyelerin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsat Bedelleri 2024 Yılı Tarifeleri İle Uygulanacaktır.
Antalya OSB İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Hizmet BedelleriMülk Sahipleri için TL/m²: 1,00 TL/m²
Kiracı Firma için TL/m²: 2,00 TL/m²


5- PARSEL APLİKASYON HİZMET BEDELİ :

0 - 10.000 m²                                                                                                                                                                   : 3.000,00 TL
10.001 - 50.000 m²: 4.000,00 TL
50.001 m² ve üstü: 5.000,00 TL


6- ÇAP ve ÖLÇÜ KROKİSİ DÜZENLEME HİZMET BEDELİ :

Belge Adet                                                                                                                                                                        : 2.000,00 TL


7- EKSPERTİZ ARŞİV HİZMETİ :

Proje İnceleme, Arşiv Hizmetleri (Parsel Adet)                                                                                                            : 1.500,00 TL


8- İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEME HİZMET BEDELİ :

EKAP 'ndan Düzenlenecek (Belge Adet)                                                                                                                     : 2.500,00 TL
Katılımcılarımız kendi adlarına talep ettikleri belge için bedelden muaftır. 


9- NUMARATAJ  YAZISI HİZMET BEDELİ :

Talep edilen başvuru  adedi için                                                                                                                                    : 500,00 TL


10- EVRAK ONAY HİZMET BEDELİ :

Aslı gibidir olarak talep edilen evrak adedi için                                                                                                          : 250,00 TL


11- TAPU UYGUNLUK YAZISI HİZMET BEDELİ :

Talep edilen başvuru adedi için                                                                                                                                    : 1.000,00 TL


12- ONAYLI İMAR PLAN SURETİ HİZMET BEDELİ :

Talep edilen (1/1000 ve 1/5000 ölçekli) imar planı onaylı suretleri başvuru adedi için                                        : 500,00 TL


13- GES İMAR UYGUNLUK HİZMET BEDELİ :

Talep edilen başvuru adedi için                                                                                                                                    : 5.000,00 TL

 

14-SU ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ :

I. Abonelik Bedelleri :  
a) Su abone bedeli (Katılımcılarımız)                                                                                                                                                : 15.000,00 TL
b) Su abone bedeli (Dükkan Kiracıları): 10.000,00 TL
II. Su Ücretleri : 
a) İşletme suyu (m³) fiyatları                                                                                                                                                                    : 8,82 TL/m³
b) Şantiye suyu (m³) fiyatları     : 10,14 TL/m³
III. Hat Bağlama-Açma Bedeli : 
a) Hat bağlama bedeli                                                                                                                                                                         : 2.000,00 TL
b) Hat açma bedeli (her defa): 2.000,00 TL


15- ELEKTRİK ENERJİSİ TARİFELERİ VE ABONELİK BEDELLERİ :

15.1.Abonelik Bedeli :
Sanayi OG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli :(EPDK'ca onaylı birim fiyat x kurulu güç (Trafo gücü) kVA x 0,6)
Sanayi AG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli :(EPDK'ca onaylı birim fiyat x kurulu güç (Trafo gücü) kVA x 0,6)
SANAYİ HARİCİ TT Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli :(EPDK'ca onaylı birim fiyat x kurulu güç (Trafo gücü) kVA x 0,6 & kurulu güç kW) uygulanacaktır.
15.2.Enerji Tarifeleri (EPDK’ca onaylı tarifelerden) :
*Sanayi OG Aboneleri 
AKTİF ENERJİ (TL/kWh)AOSB enerji alış maliyeti+ (EPDK'ca onaylı AOSB Sanayi OG Dağıtım Bedeli +TEİAŞ İletim Sistemi Kullanım Bedeli - Tüketiciler için)
  
REAKTİF ENERJİ (TL/kVARh)EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı
  
*Sanayi AG Aboneleri 
AKTİF ENERJİ (TL/kWh)AOSB enerji alış maliyeti+(EPDK'ca Onaylı  AOSB AG Dağıtım Bedeli +TEİAŞ İletim Sistemi Kullanım Bedeli - Tüketiciler için)
  
REAKTİF ENERJİ (TL/kVARh)EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı
  
*Sanayi Harici TT Aboneler 
AKTİF ENERJİ (TL/kWh)AOSB enerji alış maliyeti + (EPDK'ca onaylı AOSB Sanayi Harici TT Dağıtım Bedeli +TEİAŞ İletim Sistemi Kullanım Bedeli - Tüketiciler için)
  
REAKTİF ENERJİ (TL/kVARh) :EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı
ENERJİ ALINAN KURULUŞUN DEĞİŞMESİ, BİRİM FİYATLARINI DEĞİŞTİRMESİ HALİNDE veya EPDK yönetmelikleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler birim fiyatlara aynı oranlarda yansıtılacaktır.
Not: Güvence bedeli nakit, banka teminat mektubu veya DBS olarak alınabilecektir.
15.3 Enerji Bağlama ve Açma Bedeli : EPDK'ca onaylı bağlantı tarifelerinden
AG Aboneleri : 
0-15 kW (dahil)EPDK’ca onaylı tarife
100 kW (dahil)EPDK’ca onaylı tarife
100 kW üzeriEPDK’ca onaylı tarife
  
OG Aboneleri : 
0-400 kVA (dahil) EPDK’ca onaylı tarife
400 kVA üzeri EPDK’ca onaylı tarife
Kesme-Bağlama Bedeli alınacaktır.EPDK’ca onaylı tarife alınacaktır.
15.4 Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Bedelleri : EPDK tarafından onaylanan bedellerden
Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Başvuru Bedeli :EPDK’ca onaylı tarife
Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi İşletim Bedeli :EPDK’ca onaylı tarife
Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri için yapılacak başvurular ile  
 sonuçlandırılan taleplere ilişkin işlem bedeli :
EPDK’ca onaylı tarife
Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Bağlantı Bedeli :EPDK’ca onaylı tarife
Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Dağıtım Bedeli :EPDK’ca onaylanan TEDAŞ ulusal tarife birim fiyatı
15.5 OG Tesisleri Proje Onay-Kabul Bedelleri   :TEDAŞ tarifelerinden
15.6 Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri  Bedelleri (EPDK’ ca onaylı tarife) :
Lisanslı Elektrik Üretim Tesisi Dağıtım Bedeli: EPDK’ ca onaylı tarife Kr/kWh (EPDK’ ca onaylı AOSB OG dağıtım bedeli - Üreticiler için)
15.7 Emreamade Kapasite  Bedeli (EPDK’ ca onaylı tarife) :
Emreamade Kapasite Bedeli:  (EPDK' ca onaylı üreticiler için AOSB emreamade kapasite bedeli)


16- DOĞALGAZ BEDELİ :

* BOTAŞ A.Ş.’nin, resmi internet sayfasında yayınladığı; ilgili aya ait, serbest tüketiciler için doğal gaz toptan satış fiyatlarından belirtilen ve doğal gazın kullanım amacına göre (Elektrik Üretimi Amacı Dışında Kullanım - Elektrik  Üretimi Amaçlı Kullanım –Proses/Buhar Amaçlı Kulanım) ayrıştırılmış olan tarifedeki fiyatlar sanayicilerimizin tüketimlerinin faturalandırılmasında kullanılacaktır. Tarife'de yer alan Fiyatlar KDV, ÖTV ve Sistem Kullanım bedeli  hariç fiyatlardır.
UYGULAMADA OLAN TARİFE DETAYLARI
- OSB Kademe 1 Tarifesi : '' TESİS '' bazında Yıllık Çekiş miktarı 300.000 Sm³ ve altında olan OSB’nin Katılımcılarını ifade etmektedir. Ekmek üreticisi olduğunu belgeleyen Ekmek Üreticilerine işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-1 fiyatı  uygulanacaktır.
- OSB Kademe 2 Tarifesi : '' TESİS '' bazında Yıllık Çekiş miktarı 300.000 Sm³ ve üzerinde olan OSB’nin Katılımcılarına uygulanacaktır.
- OSB Kademe 1 Konaklama Tarifesi : Turizm İşletmesi Belgesi almış olan Yıllık Çekiş Miktarı 300.000 Sm³ ve altında olan olan ve Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’in İkinci Kısımın Birinci Bölümünde tanımlanan Konaklama Tesislerinin (Oteller, Tatil Köyleri, Butik Oteller, Özel Konaklama Tesisleri, Moteller, Pansiyonlar ve Apart Oteller) elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır.
- Elektrik Üretimi Amaçlı Gaz Kullanım Tarifesi : Elektrik üretim amaçlı doğalgaz kullanımda  bulunan OSB 'nin Katılımcılarına uygulanacaktır.
 
SİSTEM KULLANIM BEDELİ :
İlgili ayda yerel gaz dağıtım firmasının (Enerya Antalya Gaz A.Ş.) bildirdiği birim fiyat tarifesidir.
DOĞAL GAZ BİRİM FİYATI :
BOTAŞ’ın belirlemiş olduğu birim fiyata 0,006 eklenerek uygulanan bedeldir.


17- YÖNETİM AİDAT (1 yıllık) :

Yıllık Yönetim Aidatları aylık olarak tahsil edilecektir (m²)                      : 11,0600 TL


18- ATIKSU ARITMA GİDERİ KATILIM PAYI : 

AOSB atıksu birim fiyatı (TL/m³): 4,4000 TL
ASAT tarafından Müdürlüğümüze uygulanacak ilave atıksu birim fiyatı katılımcımıza aynen yansıtılacaktır. (TL/m³): 6,8350 TL

27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf

Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 02.02.2019 tarih ve

30674 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe istinaden, Bölgemizin evsel atıklarının toplama ve

bertaraf bedeli,  katılımcılarımızın arsa m² sine göre aylık sabit tarife üzerinden yansıtılacaktır (TL/m²xYıl).

: 1,8828 TL


19- İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU ve EĞİTİM BEDELLERİ :

5000 m²'ye kadar                    : 3.000,00 TL
5001 – 10.000 m² arası                                                                                                                                                    : 3.500,00 TL
10.001 m² üzeri: 4.500,00 TL
İtfaiye Eğitim Bedeli                 : 1.500,00 TL
Ges İtfaiye Uygunluk Raporu : GES projesinin kW başına 10,00 TL olarak uygulanacaktır.: 10,00 TL


20- GECİKME ZAMMI ORANLARI :

Arsa gecikme bedeli : 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesine göre işlem tesis edilecektir.
Elektrik-Su-Doğalgaz-Atıksu-Kira -aidat vb. bedelleri : 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesine göre işlem tesis edilecektir.


21- KREŞ ÜCRETLERİ (AYLIK) :

01.01.2024 - 30.06.2024 Arası Uygulanacak Fiyatlar :

2024 yılında bir öğrenci aylık ücreti                                                                                                                                  : 6.000,00 TL
2024 yılında kardeş indirimli: 5.400,00 TL
2024 yılında personel indirimli: 3.000,00 TL

Not: İkinci altı ay için ücret güncellenmesi Müteşebbis Heyetimizin yetkisindedir. Bölge Müdürlüğümüzün bünyesindeki tüm hizmet personeli dahil %50 indirim hakkına uygun bulunmuştur.


22- DIŞ TİCARET İSTİHBARAT DANIŞMANLIK HİZMET BEDELİ :

I. Bölgemiz Katılımcıları İçin
• Hedef pazar araştırması                                                                                                                                                 : 4.000,00 TL
• Hedef müşteri danışmanlığı: 4.000,00 TL
• Nokta atışı ihracat danışmanlığı: 6.000,00 TL
• Sürdürülebilir ithalat tedarikçi danışmanlığı: 3.000,00 TL
• Sürdürülebilir ithalat pazar araştırması: 3.000,00 TL
• Teknik istihbarat: 300,00 TL
• İhale sorgulama: 300,00 TL
* Hizmet bedelleri tek GTİP bazında çalışmayı kapsamaktadır.
II. Bölgemiz Katılımcısı Olmayan Firmalar İçin
• Hedef pazar araştırması                                                                                                                                                 : 6.000,00 TL
• Hedef müşteri danışmanlığı: 8.000,00 TL
• Nokta atışı ihracat danışmanlığı: 15.000,00 TL
• Sürdürülebilir ithalat tedarikçi danışmanlığı: 5.000,00 TL
• Sürdürülebilir ithalat pazar araştırması: 5.000,00 TL
• Teknik istihbarat: 500,00 TL
• İhale sorgulama: 500,00 TL
* Hizmet bedelleri tek GTİP bazında çalışmayı kapsamaktadır.

 

23- EĞİTİM HİZMET BEDELİ : Eğitim için Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bedeller ugulanacaktır.

 

* Tüm tarifelerde KDV hariçtir.