* Serbest piyasa verileridir

Hizmet Bedelleri

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN HİZMETLERE AİT 2021 YILINDA UYGULANMAKTA OLAN TARİFELER VE HİZMET BEDELLERİ:

2021 yılı için belirlenen Arsa m² bedeli 858,53TL'dir.

2021 yılı için belirlenecek arsa tahsis m² birim bedeli üzerinden hesaplanan toplam arsa tahsis bedelinin; %10'u peşin, toplam bedelin %40’ı 6 (altı) ay içinde ve kalan bakiye 5 (beş)  yıl eşit taksitlerle ödenecek olup; taksitler aylık olarak ve Çek/Senet/DBS karşılığında alınacaktır.

Sonraki yıllarda yeni tahsis edilecek parsellerin parsel m² bedeli, 213 sayılı Kanun uyarınca Ocak ayında belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenerek her yıl için yeniden belirlenecektir.

Vadesinde ödenmeyen arsa tahsis borcu ödemelerinde; OSB Uygulama Yönetmeliğinin 59. Maddesine göre işlem tesis edilecektir.

2021 yılında tahsis yapılan parseller için diğer yıllarda ödenecek arsa taksit ve borç ödemelerinde, ilgili yılında oluşacak olan TÜFE oranında artış yapılarak ödeme tesis edilecektir.

Arsa taksit ve borç ödemeleri halen devam etmekte olan 2020 yılı öncesi tahsis yapılan katılımcılarımızın arsa ödemelerinde, mevcut uygulamaya devam edilecek, konu ile ilgili Yönetim Kurulu’na yetki verilecektir.

2018 yılı ve öncesi tahsis borçları devam eden katılımcılarımızdan 31.08.2018 tarih ve MH-2018/08 sayılı oturumunda sabitlenen 3,77 TL/ kur üzerine 2019 yılı için TÜFE oranında artış yapılarak 4,5353 TL/ kur 2019 yılı sonunda oluşan TÜFE oranında artış yapılarak 5,0722 TL/ kur olarak tesis edilmiştir.

2020 yılında 786,85 TL/m² bedel ile tahsis yapılan katılımcılarımız ile 2018 yılı ve öncesi tahsis borçları devam eden katılımcılarımızın 2020 yılı sonunda oluşacak olan TÜFE oranında artış yapılarak bulunan kur üzerinden 2021 yılına tekabül eden ödemeleri tesis edilecektir.                                                                                                                            

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesi, yine OSB Uygulama Yönetmeliğinin Altıncı Bölümü ‘Arsa Tahsis ve Satışları, Kiralama’ başlığı altındaki Maddeler (54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64) ,Müteşebbis Heyetin 30 Ocak 2018 tarih ve MH-2018/01 sayılı, 31 Temmuz 2018 tarih ve MH-2018/07 sayılı, 11 Şubat 2019 Tarih ve MH-2019/01 sayılı,07 Mayıs 2020 tarih ve MH-2020/3 sayılı oturumlarında belirlenen prensipler doğrultusunda tesis edilecek işlemler Yönetim Kurulunca gerçekleştirilecektir.

* Proje İnceleme ve Yeni Yapı Ruhsatı Düzenlemesi Hizmet Bedeli Nispeti : 0,0050-TL 

* Proje İnceleme ve Tadilat Ruhsatı Düzenlemesi Hizmet Bedeli Nispeti : 0,0030-TL 

* Yapı Kullanma İzni Düzenlemesi ve Muayene Hizmet Bedeli : 1,50-TL/m²

* Eksper Arşiv Hizmeti (Proje inceleme, İmar ile ilgili doküman ücreti) : 100,00-TL

* İnşaat Maliyeti, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine göre belirlenir (2021 yılı fiyatları) 

* İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı İlgili Belediyelerin tarifeleri ile değerlendirilecektir.


PARSEL APLİKASYON HİZMET BEDELİ:

           0 -  10.000 m² : 1.250 TL+KDV

  10.000 - 50.000 m² : 1.400 TL+KDV

  50.000 m²’den sonra: 2.000TL+KDV

Harita mühendisleri odası birim fiyatlarından tenzilatlı olarak hesaplanmıştır.

 

SU ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ

I. Abonelik Bedelleri:  

a) Su abone bedeli :5.500,00 TL 

b) Su abone bedeli (Dükkan Kiracıları) :1.650,00 TL 

II. Su Ücretleri 

a) Su birim fiyatları İşletme suyu (m³) Fiyatları: 1,20 TL/m³

b) Şantiye Suyu (m³) Fiyatları: 1,50 TL/m³

III. Hat Bağlama - Açma Bedeli 

a) Hat bağlama bedeli (ilk defa) : 400,00 TL 

b) Hat açma bedeli (her defa) alınacaktır : 400,00 TL

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ: 

Abonelik Bedeli: 

Sanayi elektrik Enerjisi güvence bedeli : (EPDK tarafından onaylanan birim fiyat x 0,6 x Trafo gücü)

Sanayi harici elektrik enerjisi güvence bedeli : (EPDK tarafından onaylanan birim fiyat x (kuruluş gücü(kw)) uygulanacaktır.

Not: Abonelik bedeli TL nakit, Banka Teminat Mektubu veya DBS olarak alınabilecektir.

Enerji Tarifeleri: 

a) SANAYİ ABONELERİ - OG

AKTİF ENERJİ (TL/kWh) : AOSB enerji alış maliyeti+0,8783 Kr/kWh (EPDK tarafından onaylanan tüketiciler için AOSB OG dağıtım bedeli)

REAKTİF ENERJİ (TL/kVARh) : EPDK’ca onaylanan ve yayınlanan TEDAŞ ulusal tarife birim fiyatı

b) SANAYİ ABONELERİ - AG

AKTİF ENERJİ (TL/kWh) : AOSB enerji alış maliyeti+3,0767 Kr/kWh (EPDK tarafından onaylanan tüketiciler için AOSB AG dağıtım bedeli)

REAKTİF ENERJİ (TL/kVARh) : EPDK’ca onaylanan ve yayınlanan TEDAŞ ulusal tarife birim fiyatı

ENERJİ ALINAN KURULUŞUN DEĞİŞMESİ, BİRİM FİYATLARINI DEĞİŞTİRMESİ HALİNDE veya EPDK yönetmelikleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler birim fiyatlara yansıtılacaktır.

c) Enerji Bağlama ve Açma Bedeli: 

AG:

0-15 kW (dâhil) : EPDK ca Onaylı Tarife

100 kW (dâhil) : EPDK ca Onaylı Tarife

100 kW üzeri: EPDK ca Onaylı Tarife

Kesme, Bağlama: EPDK ca Onaylı Tarife

OG:

0-400 kVA (dâhil) : EPDK ca Onaylı Tarife

400 kVA üzeri: EPDK ca Onaylı Tarife

Kesme, Bağlama: EPDK ca Onaylı Tarife alınacaktır.

d) Lisansız Elektrik Üretim Tesisi Bedelleri : EPDK tarafından onaylanan bedellerden

*Lisansız Elektrik Üretim Tesisleri Başvuru Bedeli                      : EPDK’ca onaylı tarife

*Lisansız Elektrik Üretim Tesisleri İşletim Bedeli                         : EPDK’ca onaylı tarife

* Lisansız Elektrik Üretim Tesisleri için yapılacak başvurular

ile sonuçlandırılan taleplere ilişkin işlem bedeli                          : EPDK’ca onaylı tarife

*Lisansız Elektrik Üretim Tesisleri Bağlantı Bedeli                     : EPDK’ca onaylı tarife

*Lisansız Elektrik Üretim Tesisleri Dağıtım Bedeli                      : EPDK’ca onaylanan ve yayınlanan TEDAŞ ulusal tarife birim fiyatı

e) OG Tesisleri Proje Onay-Kabul Bedelleri  : TEDAŞ tarifelerinden

f) Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri  Bedelleri (EPDK’nın 19.11.2020 tarih 9709-20 sayılı kurul kararı ile onaylanan):

*Lisanslı Elektrik Üretim Tesisi Dağıtım Bedeli: 0,6568 Kr/kWh (EPDK tarafından onaylanan üreticiler için AOSB OG dağıtım bedeli)

g) Emreamade Kapasite  Bedeli (EPDK’nın 19.11.2020 tarih 9709-20 sayılı kurul kararı ile onaylanan):

*Emreamade Kapasite Bedeli: 293,8052 Kr/kWh/ay (EPDK tarafından onaylanan üreticiler için AOSB OG emreamade kapasite bedeli)

 

DOGALGAZ BEDELİ: BOTAŞ AŞ’nin, resmi internet sayfasında yayınladığı ilgili aya ait, serbest tüketiciler için doğalgaz toptan satış fiyatlarından kademe 2’de belirtilen ve doğalgazın kullanım amacına göre (Elektrik Üretimi Amacı Dışında Kullanım - Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım – Kompozit Kulanım) ayrıştırılmış olan tarifedeki fiyatlardan katılımcılarımızın tüketimlerinin faturalandırılmasına (Tarifede yer alan fiyatlar KDV, ÖTV ve sistem kullanım bedeli hariç fiyatlardır.)

DOĞALGAZ SİSTEM KULLANIM BEDELİ: İlgili ayda yerel gaz dağıtım firmasının (Enerya Antalya Gaz A.Ş.) bildirdiği birim fiyat tarifesidir.


YÖNETİM AİDAT (1 yıllık) : 1,023.-TL/m²  (Yıllık Yönetim Aidatları aylık olarak tahsil edilecektir.)   


ATIK SU ARITMA GİDERİ KATILIM PAYI:

- AOSB Atık su Birim Fiyatı                                                   : 0,60.-TL/m³

- ASAT tarafından Müdürlüğümüze uygulanacak                 : 0,70.-TL/m³

ilave atık su birim fiyatı katılımcımıza aynen yansıtılacaktır.

- 27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete ’de             : 0,276- TL/m²

yayımlanan atık su altyapı, evsel katı atık ve

özel atık bertaraf tesisleri tarifelerinin atık birim

fiyatı 0,27605 TL/m² olarak belirlenmesinde uyulacak

usul esaslara ilişkin yönetmelik ve 02.02.2019 tarih

ve 30674 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan yönetmeliğe

istinaden, Bölgemizin evsel, peyzaj, özel atıklarının

toplamını katılımcılarımızın arsa m² göre sabit tarife

üzerinden yansıtılacaktır.

 

İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU ve EĞİTİM BEDELLERİ:

5000 m² 'ye kadar : 650 TL

5001 - 10.000 m² arası : 950 TL

10.001 m² üzeri : 1.800 TL

İtfaiye Eğitim Bedeli (Firma başına yıllık) : 250 TL

 

GECİKME ZAMMI ORANLARI:

- Arsa gecikme bedeli; OSB Uygulama Yönetmeliği 59.(1) Maddesine göre işlem tesis edilecektir.

- Elektrik-Su-Doğalgaz-Atıksu-Kira vb. bedeller; OSB Uygulama Yönetmeliği 59.(1) Maddesine göre işlem tesis edilecektir.

 

KREŞ ÜCRETLERİ (AYLIK):

2021 yılında bir öğrenci aylık ücreti : 1.138,61 TL

2020 yılında kardeş indirimli : 1.024,75 TL

2020 yılında personel indirimli : 1.024,75 TL

 

DIŞ TİCARET İSTİHBARAT DANIŞMANLIK HİZMET BEDELİ :

Bölgemiz Katılımcıları İçin :

- Hedef pazar araştırması : 500-TL

- Hedef müşteri danışmanlığı : 200-TL

- Nokta atışı ihracat danışmanlığı : 1.000-TL

- Sürdürülebilir ithalat tedarikçi danışmanlığı : 200-TL

- Sürdürülebilir ithalat pazar araştırması : 250-TL

- Teknik istihbarat : 10-TL

- İhale sorgulama : 10-TL

        * Hizmet bedelleri tek GTİP bazında çalışmayı kapsamaktadır.

Bölgemiz Katılımcısı Olmayan Firmalar İçin :

- Hedef pazar araştırması : 1.500-TL

- Hedef müşteri danışmanlığı : 750-TL

- Nokta atışı ihracat danışmanlığı : 2.500-TL

- Sürdürülebilir ithalat tedarikçi danışmanlığı : 750-TL

- Sürdürülebilir ithalat pazar araştırması : 750-TL

- Teknik istihbarat : 50-TL

- İhale sorgulama : 50-TL

        * Hizmet bedelleri tek GTİP bazında çalışmayı kapsamaktadır.

NOT : Dış Ticaret İstihbarat Danışma Hizmet bedelleri dışında kalan tüm tarifelerde KDV hariçtir.